Gå til hovedinnhold

NORILCOs politiske hjørnet

Stortinget Foto: Shutterstock
I NORILCO er vi veldig opptatt av at alle i vår målgruppe skal kunne leve så gode liv som mulig, og vi jobber politisk for å ivareta interessene til mennesker med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. I det siste har vi jobbet med flere viktige saker!

Tekst: Elisabeth Fidjeland

Høringer og høringsinnspill
Det har vært flere spennende høringer som vi har gitt innspill til. En av høringene handlet om endringer i blåreseptforskriften og folketrygdloven. Blåreseptordningen for stomiutstyr er veldig viktig for stomiopererte og vi har derfor vært opptatt av å få innsikt i hvilke endringer som vil gjennomføres og hvordan de vil påvirke ordningen. Vi har hatt en god dialog med HELFO, og endringene som er foreslått skal ikke ramme vår målgruppe. Vi har levert våre synspunkter og innspill til høringen.

En annen viktig høring er den nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Planen beskriver utfordringer i dagens helsevesen, og trekker spesielt frem utfordringer knyttet til tilgang på nok personell, for dårlig sammenheng mellom tjenestene og likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester. Dette er et utfordringsbilde som jeg tror mange av våre medlemmer kjenner seg igjen i. Planen beskriver flere tiltak for å løse utfordringene. Vi har gitt vårt innspill og pekt på både gode tiltak, som et større fokus på gode pasientforløp og tiltak for bedre samhandling mellom tjenestene. Vi har også pekt på utfordringer spesielt på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Vi mener tiltakene er utilstrekkelige og er bekymret for nedbyggingen av spesialisert rehabilitering. Dette er et felt som sårt trenger et løft.

Pasientforløp for stomiopererte

NORILCO fortsetter arbeidet for et nasjonalt pasientforløp for stomiopererte. Vi ønsker at alle stomiopererte skal få god informasjon i forkant og god oppfølging etter stomioperasjonen, uavhengig av hvor i landet du bor.

Vi har samlet inn verdifull informasjon gjennom en spørreundersøkelse fra personer som har gjennomgått en stomioperasjon i løpet av de siste fem årene. Dette er erfaringer vi aktivt kan bruke i møte med politikere og Helsedirektoratet. Vi har vært i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng. I møtet presenterte vi utfordringene stomiopererte opplever knyttet til mangel på oppfølging og opplæring etter en stomioperasjon. Sammen med statssekretæren snakket vi om viktigheten av kompetent helsepersonell og hvor avgjørende god opplæring og oppfølging er for en god overgang til livet med stomi.

Innspill til programkomiteen

De politiske partiene jobber i disse dager med sine politiske program før valget i 2025. Vi har levert innspill til alle de politiske partiene. I innspillet vårt har vi blant annet pekt på prehabiliteringsprogrammet for tarmkreftpasienter på Ahus. Vi vil at alle tarmkreftpasienter som skal gjennom en operasjon skal få tilbud om prehabilitering, og at det etter hvert skal kunne bli tilgjengelig for andre aktuelle pasientgrupper. Vi har også bedt om politiske tiltak som bidrar til forebygging av sykdommer, samt å øke minsteytelser for uføretrygdede.

FFOs ledermøtet
Vi deltok på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt ledermøte i mars. FFO er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke. Vi er så heldige å ha fått inn daglig leder Roy Farstad i FFO sitt hovedstyre. Det gir oss muligheten til å følge med på viktige saker og være med å påvirke beslutninger. Under ledermøtet ble det blant annet snakket om rehabilitering i Norge. Riksrevisjonen har skrevet en rapport som avslørte at nesten ingenting har blitt bedre i løpet av de siste 12 årene. Det er derfor viktig å arbeide for at habiliterings- og rehabiliteringsfeltet får et løft fremover.